Båtopptak 2021

Kranlederen oppdaterer kalenderen for båtopptak ved bestilling slik at kalenderen i all hovedsak vil være oppdatert og korrekt.
Men unntak kan forekomme og ved bestilling av opptak må en vente på bekreftelse på bestillingen.

Viktig info !

Informasjon ang. båtopptak for 2021-sesongen.

Leder for kran har avholdt møte med kranførerne der vakt på kranen ble fordelt.

Følgende ble bestemt.

På grunn av COVID-situasjonen har vi sett oss nødt til å gjøre en del endringer.

Arbeidet med opptak / utsetting gjør det vanskelig å forholde seg til krav til avstand etc og derfor tar vi følgende grep:

  1. Vi har satt opp vaktplan med 2 kranførere.
  2. Båteier legger båten til kai og går så til anvist plass og venter der til alle båtene er på plass.
  3. Seilbåter skal løse ned akterstag før de kommer til kai slik at de er klar for løft.
  4. Det skal være høytrykkspylere til 3 båter så en slipper å vente på det.
  5. Båteierne bes instendig om å forholde seg til Covid-reglene, husk avstand og maske. Ikke ta med flere personer enn nødvendig.
  6. Eget boss og utstyr fjernes før utsetting. Husk spyling av kaien!
  7. Ved sjøsetting holder båteier seg på anvist plass til båten er klar til oppstart og avgang.

Det er selvsagt like regler for alle, interne og eksterne.

For å få dette til å gå så greit som mulig vil vi helst komme i gang med sjøsetting kl 17, da er vi normalt klar til å starte opptak kl 18. Disse tiltakene gjør vi for å unngå smitte og karantene, selv tok jeg opp en intern båt slik vi alltid har gjort og endte i karantene, heldigvis var jeg ikke smittet. 

Båtopptak i sesongen er torsdag og søndag kl. 18.00.

Priser for opptak:  
Andelshavere kr. 800,-
Eksterne:  
A:  Båter under 30’ Kr. 2.500,-
B: Båter fra 30′ til 39′ Kr. 3.000,-
C: Båter fra 40′ til 49′ Kr. 4.000,-
D: Båter 50′ eller større Etter avtale

Beløpet betales via Vipps til kranfører ved båtopptak. NB. Ikke ved utsetting.

Opptak og utsetting: Torsdag – søndag kl 1800!

Telefonnummer kranførere:
Svein Aaland (leder av gruppen, oppdaterer kalenderen) 918 95 610
Tore Aaland 480 93 562
Inge Bastiansen 970 31 067
Alf Frimannslund 911 83 887
Jarle Karlsen 901 84 267
Ragnvald Kleiven 922 21 515
Raymond Kvalvik 930 31 225
Jan Egil Smith 907 74 696
Tor Arne Strand 917 50 253
Per Atle Tellnes 906 93 162

 

Dato Kranfører Båt Båt Båt   Ekstra / båthall

Vennligst gjør deg kjent med våre Generelle vilkår ved opptak, opphold på land og sjøsetting av båter i Småskjæret Båthavn.

Generelle vilkår ved opptak, opphold på land og sjøsetting av båter i Småskjæret Båthavn.

Ulykke.

Småskjæret Båthavn og/eller dets medlemmer svarer ikke for ulykkesskade på person, båt eller andre gjenstander som befinner seg ombord i båten eller i dens nærhet i forbindelse med opptak, opphold på land eller sjøsetting av båten.

Ansvar.

Småskjæret Båthavn og/eller dets medlemmer fraskriver seg ethvert rettslig erstatningsansvar som foreningen og/eller dets medlemmer kan pådra seg for skade på person eller gjenstander i forbindelse med opptak, opphold på land eller sjøsetting av båten.

Skade.

Småskjæret Båthavn og/eller dets medlemmer svarer ikke for skade som måtte oppstå på skrog, motor og/eller seil, samt tilbehør og utstyr til båten i forbindelse med opptak, opphold på land eller sjøsetting av båten.

Forsikring.

Jeg bekrefter at båten er tilstrekkelig forsikret, herunder ansvarsforsikring for skade på tredjepart.
Det er et ufravikelig vilkår at båten er tilstrekkelig forsikret og dokumentasjon kan kreves fremlagt før opptak.

Manglende forsikring fritar IKKE for ansvar.

Sikring av båt.

Gassventiler og andre tennkilder skal være stengt og forsvarlig sikret.
Løse gjenstander skal være sikret forsvarlig for å hindre fallende gjenstander fra båt under løft.

Generelt.

Plassen rundt båten skal holdes ren og sikret.
Avfall er en selv pliktig å ta med og deponere korrekt. Det er miljøstasjon for farlig avfall på Esso-stasjonen på Kleppestø.
Manglende opprydning kan medføre at Småskjæret Båthavn rydder på dine vegne og fakturerer merkostnadene i ettertid.

Jeg aksepterer herved å betale merkostnader ved opprydning etter meg.

Jeg har gjort meg kjent med ”Generelle vilkår ved opptak, opphold på land og sjøsetting av båter i Småskjæret Båthavn” og bekrefter at jeg har lest, forstått og akseptert vilkårene.

Jeg samtykker i at opptak, opphold på land eller sjøsetting av båten foregår for egen regning og egen risiko, således at jeg som eier og/eller bruker av båten ikke kan kreve erstatning fra Småskjæret Båthavn og/eller dets medlemmer i tilknytning til ulykke eller skade av noen art.